Share-PSI 2.0 Timişoara Workshop - Určování priorit při publikaci otevřených dat a zapojení uživatelů

alarm

Evropský projekt Share-PSI 2.0 organizuje ve dnech 16. a 17. března 2015 workshop „Určování priorit při publikaci otevřených dat a zapojení uživatelů.“ Workshop se koná na půdě West University of Timişoara Blvd. V. Parvan 4, Timisoara 300223, Timis, Rumunsko. Workshop je otevřen všem zájemcům o otevřená data. Účast na workshopu je podmíněna zasláním návrhu diskusního bloku nebo přednášky. Příspěvek je třeba odeslat do 1. 2. 2015.

Témata příspěvků mohou zahrnovat například:

 • Určování priorit při publikaci otevřených dat
  • Jaká jsou klíčová kritéria při určování, jaké datové sady primárně publikovat v podobě otevřených dat?
  • Jak vyvážit požadavky uživatelů a potřeby poskytovatelů dat při výběru datových sad k publikaci?
  • Měli by poskytovatelé dat stejného typu/kategorie (např. města, kraje) publikovat datové sady stejného typu (např. data o rozpočtech, data o městské hromadné dopravě)? Pokud ano, jak identifikovat společné typy datových sad a jak sjednotit způsob publikace těchto datových sad?
  • Mělo by být při výběru datových sad k publikaci zohledněn jejich potenciál pro komerční a nekomerční využití? Pokud ano, jak by měl být tento potenciál měřen či hodnocen?
  • Jak využít synergických efektů s jinými aktivitami probíhajícími v organizaci, resp. jak se vyhnout duplicitní práci při vytváření a správě katalogu datových sad organizace? Jak koordinovat činnosti týmů zabývajících se různými oblastmi, např. otevřenými daty, bezpečností informací, archivací, řízením výkonnosti organizace, řízením znalostí atd.?
 • Zapojení uživatelů
  • Jak mohou poskytovatelé dat komunikovat a spolupracovat s potenciálními uživateli jejich dat?
  • Jakými způsoby mohou uživatelé dat poskytovat zpětnou vazbu týkající se publikovaných dat?
  • Jak je zpětná vazba uživatelů využívána pro zvyšování kvality dat?
  • Měli by poskytovatelé dat sledovat a vyhodnocovat využívání poskytovaných dat a poptávku po datech? Pokud ano, jak?
  • Jak může vizualizace dat podpořit zapojení občanů do veřejného a politického života a jak může podpořit transparentnost veřejné správy?
 • Související otázky
  • Jak (pokud vůbec) mohou orgány veřejné správy reagovat na snahy soukromých subjektů a občanů vytvářet datové sady pomocí crowdsourcingu, které nahrazují datové sady, jež nebyly publikovány v podobě otevřených dat?
  • Jakou roli mohou hrát klauzule o zřeknutí se odpovědnosti nebo naopak o přijetí odpovědnosti v rámci informování uživatelů o rozsahu, v jakém jsou data deklarována jako úplná?
  • Jaké dimenze kvality dat je třeba uvažovat u různých typů datových sad?
  • Jaké jsou překážky a možná řešení zajištění dlouhodobé údržby datových sad?

Kromě prezentací a vystoupení budou mít účastníci workshopu řadu příležitostí diskutovat problémy a zkušenosti týkající se výběru datových sad k publikaci a komunikace a spolupráce s uživateli těchto dat v rámci tematicky zaměřených skupin účastníků workshopu. Zájemci se můžou workshopu zúčastnit jako:

 • vedoucí diskusního bloku – zaslaný příspěvek (max. 1-2 strany) by měl popsat Vámi navrhovaný diskusní blok,
 • přednášející – zaslaný příspěvek v délce do 5 stran by měl shrnovat Vaši přednášku,
 • účastník workshopu – ve Vašem příspěvku byste měli popsat, proč se chcete workshopu zúčastnit a jaká témata Vás zajímají.

V případě zájmu naleznete bližší informace na webových stránkách workshopu.

Share-PSI 2.0 je evropská tematická síť, která sdružuje 46 subjektů a odborníků z řad orgánů veřejné správy, standardizačních institucí, akademických pracovišť, podniků, odvětvových sdružení a dalších skupin subjektů. Česká republika je v síti zastoupena Vysokou školou ekonomickou v Praze. Síť je zaměřena na otázky publikace a využití otevřených dat a informací veřejného sektoru. Cílem této sítě je sdružování odborníků v dané oblasti, výměna zkušeností a hledání řešení aktuálních problémů publikace a využívání informací veřejného sektor a otevřených dat. Členové sítě se setkávají na společných workshopech, jejichž výstupy budou dále postoupeny pracovní skupině organizace W3C Data on the Web Best Practices Working Group.

Projekt Share-PSI 2.0 (projekt č. 621012) je kofinancován Evropskou komisí v rámci programu ICT Policy Support Programme, který součástí Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP).

Více informací naleznete na webových stránkách Share-PSI 2.0.